Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Stuur een e-mailbericht naar een van onderstaande vakbonden, zij helpen je graag verder.


Arbeidscontract

753
Mag mijn werkgever mijn vastgestelde rooster wijzigen, zonder met mij te hebben overlegd?

Nee, jouw werkgever mag pas na overleg met jou (de werknemer) het rooster wijzigen. Wel kunnen er omstandigheden zijn waarin een werkgever een beroep kan doen op de flexibiliteit van de medewerker. Goed werknemerschap vereist dan ook dat je wel je best doet om in te stemmen met het uitzonderlijk verzoek van je werkgever.

752
Hoe bereken ik mijn uurloon?

Voor iedere medewerker is het uurloon 1/160,33ste van het fulltime maandloon.

487
Mag mijn werkgever mij overplaatsen naar een andere vestiging?

Ja, na overleg om reden van het bedrijfsbelang mag je werkgever je tijdelijk (maximaal 3 maanden) overplaatsen naar een andere vestiging. Gaat het om een langere of definitieve overplaatsing, dan dient dit in overleg te gebeuren. Jij als werknemer zal hiervoor dus je akkoord moeten geven. Overplaatsing is niet mogelijk als dit in redelijkheid van de werknemer niet verlangd kan worden.

748
Hoeveel avonden per week mag mijn werkgever mij verplichten te werken?

Je kan niet verplicht worden om meer dan 3 avonden per week te werken. Binnen een periode van 6 maanden mag de werkgever gemiddeld 2 avonden per week de werknemer laten werken.

754
Hoe zit het met werk op een andere locatie?

Voor een buitendienst medewerker geldt 30 minuten (enkele reis) als eigen tijd bij het reizen van de eigen woning rechtstreeks naar de plaats waar gewerkt wordt. Voor niet buitendienst medewerkers is bij het werken op een andere plaats de reistijd van in ieder geval 1 uur (enkele reis) normaal als het gaat van huis naar werk. Maar werk je daarbij op een andere locatie dan moet de meerdere reistijd wel vergoed worden tegen het normale loon maar wordt niet gezien als overwerk.

747
Hoeveel uur telt een fulltime dienstverband?

Op grond van de cao Wonen is dat 37 uur per week.

1328
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

1. Als er na het aflopen van het derde opvolgende tijdelijke contract wordt gewerkt, of
2. Als je langer dan 2 jaar aansluitend in dienst bent.

746
Kan mijn werkgever mij verplichten tot ander werk?

Je werkgever kan jou verplichten om ander werk binnen de onderneming (binnen hetzelfde filiaal of een ander filiaal) te doen, indien daar een gegronde reden voor is. Het ander werk is dan altijd tijdelijk en zolang de reden duurt. Tijdelijk duurt maximaal 3 maanden, daarna is verlenging mogelijk in overleg tussen werkgever en werknemer. Tijdelijk ander werk heeft nooit een achteruitgang in loon tot gevolg.

1327
Hoeveel tijdelijke contracten kan mijn werkgever mij geven?

Je werkgever mag 3 keer een tijdelijk contract aanbieden binnen 2 jaar. 

978
Wat is het minimumaantal uren dat mijn werkgever mij in mag plannen?

Je werkgever is verplicht om je bij oproep minimaal 3 uur uit te betalen. Hiervoor dien je wel aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt een contract voor minder dan 15 uur. Je hebt geen afspraken gemaakt over je werktijden.
 • Je hebt geen vaste afspraak over het aantal uren dat je werkt. Bijvoorbeeld in een nulurencontract.

Wanneer je afspraken hebt gemaakt over je werktijden óf meer dan 15 uur per week werkt dan geldt er geen minimum.

1365
Neem ik mijn schaaltrede in verband met mijn opgedane ervaring bij een andere werkgever ook mee?

Nee, de inschaling van je functie heeft betrekking op de aantal dienstjaren die je bij je huidige werkgever hebt opgedaan.

751
Wat gebeurt er als mijn contract stilzwijgend wordt verlengd?

Een stilzwijgende verlenging houdt dat het contract dat je had met dezelfde voorwaarden, dus dezelfde duur en hetzelfde salaris, wordt verlengd. Het is dus niet zo dat als er niets wordt gedaan of als je een tweede of derde contract niet tekent je een contract hebt voor onbepaalde tijd. Dit is het geval als er een vierde tijdelijk contract wordt gegeven of de duur meer dan 24 maanden is.

1111
Wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder kinderen bij oproepen tot werken op zon- of feestdagen?

Nee, hierin mag geen onderscheid worden gemaakt.

750
Hoelang mag de proeftijd zijn?

Tijdens de looptijd van de cao mag er een proeftijd van 2 maanden bij arbeidsovereenkomsten die langer duren dan 6 maanden worden overeengekomen. Dit mag alleen tijdens de looptijd van de cao, dus tot 1 januari 2021. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter kan geen proeftijd worden overeengekomen.

972
Wat is de cao-afspraak over een vaste vrije dag?

Wanneer je per week 20 uur of minder werkt heb je recht op maximaal 2 niet inroosterbare dagen per week. Deze dagen dien je 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Hij kan deze dagen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Denk hierbij ook aan dat meerdere collega’s dezelfde dagen aanvragen als niet inroosterbaar. 

Vervolgens dient je werkgever maximaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum uitsluitsel te geven. Werk je meer dan 20 uur per week dan kun je maximaal 1 niet inroosterbare dag per week aanvragen op basis van bovenstaande voorwaarden.

Als je op zaterdag en zondag werkzaam bent geldt, ter voorkoming dat je alle zaterdagen en zondagen moeten werken, dat je vanaf 1 januari 2019 op verzoek recht hebt op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Vanaf deze datum heb je op verzoek ook het recht om eenmaal per maand twee aaneengesloten dagen niet te werken. Deze twee aaneengesloten dagen worden in overleg tussen jou en de werkgever gepland. 
1213
Vanaf welk moment begint de opzegtermijn?

Je zegt het dienstverband altijd op tegen het einde van de maand. Voorbeeld: je zegt het dienstverband op 5 maart op, dan eindigt het dienstverband per 30 april. 

484
Kan mijn werkgever mij andere werktijden opleggen?

Dit hangt af van de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. In de cao Wonen zijn daarover geen afspraken gemaakt. Je werkgever mag werktijden wijzigen als hij hier een goede reden voor heeft. Heeft je werkgever in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' opgenomen, dan betekent dit dat hij de werktijden mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfsbelang'. Dit doet zich voor wanneer er zwaarwegende bedrijfseconomische, technische of organisatorische redenen zijn, die een wijziging van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Hiervoor dienen jouw belangen, naar redelijkheid, te wijken. 

1212
Wat is mijn opzegtermijn bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Er geldt een wettelijke opzegtermijn voor een werknemer van 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Soms kan het voorkomen dat er in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn is afgesproken, een langere periode is alleen toegestaan als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn in acht neemt. Bovendien mag de opzegtermijn nooit langer zijn dan 6 maanden.

489
Wanneer is er sprake van overwerk?

Overwerk is niet in de wet, maar in de cao geregeld.

De cao Retail Non-Food bepaalt het volgende over overwerk: er is sprake van overwerk als de werknemer, na overleg met zijn werkgever, opdracht heeft gekregen arbeid te verrichten:
- op meer dan 10 uur per dag; of
- op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken. Het patroon van 4 weken is voor alle werknemers in het bedrijf gelijk.
Zie voor meer informatie artikel 5.3 van de cao Retail Non-Food.

970
Kan mijn werkgever mij verplichten te werken op een zon- of feestdag?

Werken op feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

Verlof

482
Heb ik recht op buitengewoon verlof voor het bijwonen van het 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders, schoon-, pleeg- of stiefouders?

Je hebt recht op buitengewoon verlof op de dag van het jubileum zelf, of op de dag waarop het feest plaatsvindt.

1221
Heb ik recht op een vrije dag voor mijn huwelijk en voor het aangaan van mijn geregistreerd partnerschap?

Ja, op de dag van het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap en de dag ervoor of erna.

1134
Heb ik recht op verlof bij mijn verhuizing?

Ja, de dag van de verhuizing, mits deze op een werkdag valt.

481
Heb ik recht op buitengewoon verlof bij ondertrouw?

In de cao Retail Non-Food is opgenomen dat je bij het in ondertrouw gaan, geen recht hebt op bijzonder verlof.

1016
Hoe lang heb ik recht op verlof bij de geboorte van mijn kind?

Wanneer je partner is bevallen heb je recht op twee dagen betaald kraamverlof. Daarnaast heb je ook nog recht op drie dagen ouderschapsverlof, dit is onbetaald. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres van de moeder woont. Je moet wel tijdig aan je werkgever doorgeven wanneer je het kraamverlof wil opnemen. Dit verlof mag niet geweigerd worden. De kraamverlofdagen mag je werkgever niet op het vakantietegoed inhouden.

1001
Krijg ik verlof als een familielid gaat trouwen?

Voor het bijwonen van het huwelijk van een ouder, schoonouder, kind, stiefkind, pleegkind, broer, zus, zwager of schoonzus krijg je de dag van het huwelijk als buitengewoon verlof toegekend.

998
Heb ik recht op bijzonder verlof bij het overlijden van een direct familielid?

Ja, je hebt recht op bijzonder verlof in de volgende gevallen:

 • Voor het bijwonen van de uitvaart van een broer, zus, zwager, schoonzus, grootouder of kleinkind, 1 dag;
 • Bij overlijden van een uitwonende ouder, stiefouder, schoonouder, kind, aangehuwd kind of stiefkind, 2 dagen (1 dag + 1 dag voor het bijwonen van de uitvaart);
 • Bij overlijden van een partner, een kind, een ouder of schoonouder waarmee je samenwoont, vanaf het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart.

Je hebt recht op bovenstaande dagen wanneer je normaliter op betreffende dagen zou werken.

483
Heb ik recht op buitengewoon verlof voor het bijwonen van het huwelijk van een broer, zus, zwager of schoonzus?

Ja, je hebt recht op buitengewoon verlof als het huwelijk op een werkdag valt.

Vakantie

488
Mag mijn werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Ja, voorwaarde is wel dat de verplichte vrije dagen staan opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze verplichte vrije dagen worden in principe van je vakantiedagensaldo afgetrokken. In de cao Wonen staat dat de werkgever in overleg met de OR voor de onderneming maximaal drie weken per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen mag aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk.

485
Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen wanneer hij zijn winkel sluit in de vakantieperiode?

Een werkgever mag, in overleg met de OR, maximaal drie weken collectief verlof aanwijzen. Werkgevers in vloerenlegbedrijven mogen hun werknemers verplichten om tussen kerst en nieuwjaar vrijaf te nemen, als er dan door de sluiting van bouwnijverheidsbedrijven niet gewerkt kan worden. 

847
Is de werkgever verplicht bovenwettelijke vakantie-uren uit te betalen?

De werkgever is niet verplicht bovenwettelijke vakantie-uren uit te betalen. De werknemer kan dit ook niet eisen van de werkgever.

1064
Heb je recht op vakantietoeslag bij een 0-urencontract?

Ja, daar heb je recht op. Dit is 8% van het over het vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende loon.

757
Hoeveel vakantie-uren heb ik per jaar?

Een fulltime medewerker heeft per vakantiejaar 25 vakantiedagen. Dat is 185 uur, gebaseerd op een werkweek van 37 uur, ofwel een werkdag van gemiddeld 7,4 uur. 

846
Hoe bereken ik mijn vakantieuren?

Als de cao wonen van toepassing is op je arbeidsovereenkomst en er geen bijzondere bepalingen zijn ten aanzien van je contracturen, dan zijn je vakantie-uren: x contracturen/37 x 185 uur = 200 uur.

1112
Hoeveel vakantie mag ik aaneengesloten elkaar opnemen?

Per kalenderjaar heb je recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.

756
Kan ik vakantiedagen kopen of verkopen?

Ja, met de komst van de nieuwe cao kun je in april van het betreffende jaar maximaal vier extra vakantiedagen (bij parttimers naar rato) per kalenderjaar kopen. Deze dienen wel in het kalenderjaar te worden opgenomen waarin ze zijn gekocht. Indien de gekochte vakantiedagen door bijzondere omstandigheden niet in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen, zullen ze uiterlijk op 31 december van dat jaar worden uitbetaald voor hetzelfde bedrag als waarvoor ze zijn gekocht.

Je mag in april van het betreffende jaar ook maximaal vier (bij parttimers naar rato) in het voorafgaande kalenderjaar opgebouwde maar nog niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verkopen.

842
Wanneer heb je recht op extra vakantiedagen?

Verschillende groepen medewerkers hebben recht op extra vakantie-uren:

Ben je op 1 mei 18 of 19 jaar oud, werk je fulltime maar volg je daarna nog regelmatig vakonderwijs die ziet op je functie (BBL) dan krijg je er in een vakantiejaar 37 extra verlofuren bij.

1002
Hoe zit het met mijn openstaande vakantiedagen bij het beëindigen van het dienstverband?

Wanneer je dienstverband eindigt heb je recht op uitbetaling van je opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Deze vakantiedagen worden via de eindafrekening aan je uitgekeerd. Mocht de wens zijn om eerder uit dienst te treden dan kan in onderling overleg worden afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden opgenomen. 

1067
Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat jij meer hebt gewerkt dan waarvoor je loon hebt ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dien je er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

Je kan niet verplicht worden om je vakantiedagen op te nemen voor eind dienstverband.

1329
Wanneer vraag ik mijn vakantie aan?

Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem.

1368
Als de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met de extra vakantie-urenregeling wegens de duur van het dienstverband, krijg ik deze dan allebei?

Nee, dan geldt alleen de regeling die voor jou het gunstigst is.

Feestdagen

744
Kan mijn werkgever mij ook verplichten te gaan werken op een feestdag?

In principe is het werken op feestdagen vrijwillig. Maar als het de werkgever niet lukt om de bezetting op een feestdag voor elkaar te krijgen met vrijwilligers dan kan de werkgever je tot werken op een feestdag verplichten.

743
Wat zijn de feestdagen conform de cao Retail Non-Food?

De feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, beide Kerstdagen en Koningsdag. En eens per 5 jaar wordt Bevrijdingsdag als een feestdag gezien (2020 is eerstvolgende).

Toeslagen

486
Klopt het dat er geen toeslag meer is voor het werken op de koopavond?

In de cao Wonen is inderdaad geen toeslag opgenomen voor het werken op een koopavond van 18.00-21.00 uur.

496
Wie beslist uiteindelijk of de compensatie in tijd of geld wordt uitgekeerd?

Dit bepaalt de werkgever.

759
Wanneer heb ik recht op extra compensatie voor het werken op bijzondere uren?

Maandag tot en met zaterdag van 22:00 tot 07:00 uur - 50%
Zondag - 50%
Feestdag - 100%

1065
Wat is de toeslag voor werken op maandag t/m zaterdag?

De toeslagpercentages zijn voor het werk van maandag t/m zaterdag:

 • van 00.00 tot 07.00 uur: 50%
 • van 22.00 tot 24.00 uur: 50%​

 Voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commerce bedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht geldt geen toeslag van 22.00 tot 24.00 uur.

758
Hoeveel toeslag krijg ik als ik doordeweeks na 19 uur nog aan het werk ben?

Geen toeslag. Je hebt namelijk pas recht op toeslag als je doordeweeks na 22 uur nog werkt. Binnen het functieprofiel voor logistiek geldt dit na 21 uur. 

493
Wat is de overwerktoeslag?

Als er meer dan 10 uur per dag wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 25%.

Wanneer er meer dan 40 uur per week wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 50% over ieder bijkomend uur, berekend over een periode van 4 weken.

1216
Hoeveel toeslag krijg ik voor het werken op een zon- of feestdag?

De toeslag voor het werken op zondag is 50%.
De toeslag voor het werken op feestdagen is 100%.
Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd.

973
Hoe lang na sluitingstijd wordt als overwerk betaald?

Er is sprake van overwerk wanneer je werkgever je opdracht heeft gegeven om arbeid te verrichten:

 • op meer dan 10 uur per dag; of
 • op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken.

Het patroon van de perioden van vier weken is voor alle medewerkers in het bedrijf gelijk.

Werk je incidenteel een kwartier of minder extra dan wordt dit niet aangemerkt als overwerk. Tevens ontvang je geen overwerktoeslag als je fulltime werkt en je brutoloon hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon.

De toeslagpercentages voor overwerk zijn:

 • Op meer dan 10 uur per dag: 25%;
 • Op ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken: 50%.
1676
Is er een onderscheid in toeslag voor medewerkers die e-commerce activiteiten verrichten?

Ja, per 1 januari 2019 geldt er geen toeslag van 22.00 uur tot 24.00 uur voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commercebedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht.

760
Ik ben een oproep- of afroepmedewerker (0-urencontract). Heb ik dan ook recht op toeslagen?

Ja, als oproepkracht heb je ook recht op toeslagen. 

495
Welke toeslagregeling moet mijn werkgever aanhouden wanneer er meer regelingen tegelijk van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de overwerktoeslag en de feestdagtoeslag?

Als er meerdere regelingen gelijktijdig van toepassing zijn, geldt alleen de regeling die voor de werknemer het gunstigst is. In het voorbeeld is de feestdagtoeslag 100% en de overwerktoeslag 25 of 50%. Hierbij geldt dan dus de feestdagtoeslag.

971
Kan mijn werkgever mij verplichten om over te werken?

In bijzondere omstandigheden kan de werkgever, na overleg met de medewerker, boven op de al ingeroosterde werktijd tot extra werktijd verplichten.

Pensioen

206
Wie neemt deel aan de pensioenregeling?

Iedereen die 20 jaar of ouder is en in de detailhandel werkt, neemt deel aan de pensioenregeling. Je neemt deel vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je de 20-jarige leeftijd bereikt. Zodra  je deelneemt, begint de opbouw van jouw pensioen.

208
Vanaf welke leeftijd bouw je pensioen op?

Iedereen die 20 jaar of ouder is, bouwt pensioen op. Vanaf de eerste dag van de maand waarin je de 20-jarige leeftijd bereikt, begint de opbouw van jouw pensioen.

Verzuim

184
Hoe moet ik mij ziek melden?

In het personeelshandboek of anders in een ziekteverzuimreglement vind je vaak hoe je je ziek moet melden. Over het algemeen dien je telefonisch contact op te nemen met je leidinggevende. Een berichtje of mailtje volstaat vaak niet. Tijdens je ziekteperiode dien je jouw leidinggevende te infomeren over je herstel.

189
Als gevolg van mijn zwangerschap ben ik ziek. Wat moet mijn werkgever doen?

Als de ziekmelding in verband staat met je zwangerschap dan kan je werkgever bij het UWV een ziektegeld uitkering aanvragen. Je werkgever dient hiervan dan op de eerste ziektedag melding te maken bij het UWV. Je werkgever blijft dan in de regel het loon doorbetalen en ontvangt van het UWV de uitkering. Als je ziek blijft of wordt tegen het einde van je zwangerschap, dan gaat je zwangerschapsverlof 6 weken voor de uitgerekende datum in.

188
Ik ben ziek en mijn contract loopt binnenkort af. Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen? En zijn er voor hem dan nog andere verplichtingen?

Ja, dat mag. Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af en met opzegverboden ( die gedurende de eerste twee jaar van ziekte gelden) heeft hij in dit geval dus niets te maken. Je gaat in zo’n geval dan ziek uit dienst. Dit dient je werkgever te melden bij het UWV. Je krijgt dan van het UWV een oproep bij de verzekeringsarts voor een medische beoordeling. Wanneer je langer dan tien weken ziek bent geweest, zal het UWV tevens beoordelen of jij en je werkgever zich hebben gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Heeft je werkgever zich onvoldoende ingespannen, dan kan het UWV de kosten van de ziektewetuitkering deels verhalen.

181
Krijg ik mijn uren uitbetaald die ik moet verzuimen vanwege een doktersbezoek?

Op basis van de cao heb je recht op buitengewoon verlof voor die tijd die nodig is voor je doktersbezoek. Daarbij geldt wel de afspraak dat de doktersbezoeken zoveel mogelijk in je eigen tijd gepland dienen te worden en op een werkdag aan het begin of einde van de dag plaatsvinden. Dit zodat je werkgever er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

187
Wat zijn mijn re-integratieverplichtingen?

In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat zowel de werkgever als de  werknemer diverse rechten en plichten hebben gedurende een ziekteperiode. De werkgever dient actief mee te werken aan de re-integratie van zijn werknemer. Samen met de werknemer legt hij de gemaakte afspraken vast in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak dient hij uiterlijk in de achtste week te hebben opgesteld. Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich aan deze afspraken houdt. Het Plan van Aanpak is geen statisch document. Dit zal door regelmatig contact worden aangepast aan de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot de re-integratie. De bedrijfsarts is hierin leidend. De werkgever is echter wel altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Alle belangrijke documenten met betrekking tot de re-integratie worden bewaard in een re-integratie verslag. Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, dient hij/zij bij het UWV een WIA-uitkering aan te vragen. Het UWV zal dan beoordelen of zowel de werkgever als de werknemer voldoende gedaan hebben voor de re-integratie. 

418
Helaas ben ik vaak ziek en moet ik daarom verzuimen. Is frequent verzuim reden voor ontslag?

Op zichzelf is veelvuldig ziekteverzuim geen reden voor ontslag. De wet verwacht namelijk van een werkgever dat deze de nadelige consequenties van het verzuim opvangt. Alleen als het frequent verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, is het voor een werkgever mogelijk een ontslagprocedure te starten. Bij onaanvaardbare gevolgen kun je denken aan ernstige organisatorische problemen die het in redelijkheid niet van een werkgever kunnen vergen een arbeidsrelatie voort te laten duren. Onze ervaring leert dat het in het algemeen heel lastig is voor een werkgever om een werknemer op deze ontslaggrond te ontslaan. In de WWZ is daarbij als aanvullende eis gesteld dat een werkgever een werknemer in een dergelijke situatie pas kan ontslaan als een herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing.

186
Wat is een tweede spoortraject?

Soms komt het voor dat een zieke werknemer dusdanige beperkingen heeft waardoor hij zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Wanneer uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor een duurzame en structurele re-integratie bij de werkgever, dient de werkgever de zieke werknemer te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever. Dit heet een tweede spoortraject.

185
Moet ik tijdens mijn ziekte aangepaste werkzaamheden verrichten?

Wanneer je je ziek hebt gemeld, kan er worden gekeken of je eventueel aangepaste werkzaamheden kunt verrichten. De bedrijfsarts kan dit beoordelen. In tegenstelling tot de huisarts beoordeelt de bedrijfsarts niet alleen of je medisch iets mankeert, maar vooral ook of er dan ook sprake is van arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate. Met andere woorden: hij beoordeelt wat je nog wél kan. Niet iedere medische kwaal levert immers ook ongeschiktheid tot werken op.

1366
Hoe wordt de wachtdag bij ziekte geteld wanneer ik parttime werk?

Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag, wordt uitgegaan van het aantal uren dat je volgens het rooster zou hebben gewerkt. En als de werktijden niet vooraf kunnen worden vastgesteld, dan kan in plaats van de ingeroosterde uren het gemiddeld aantal uren worden gehanteerd wat in de voorgaande 13 weken gemiddeld is gewerkt.

183
Mag ik terwijl ik ziek ben met vakantie? En mogen mijn vakantiedagen dan worden afgeboekt van het verlofsaldo?

In principe heb je wanneer je ziek bent ook recht op verlof. Belangrijk is dan wel dat de vakantie het verlof niet belemmert. Wij adviseren je een verlofaanvraag te bespreken met de bedrijfsarts. Hij kan namelijk beoordelen of de vakantie de re-integratie niet belemmert. Op het moment dat je werkgever toestemming verleent, kan hij daarbij ook aangeven dat de goedkeuring alleen geldt onder het voorbehoud dat je vakantiedagen worden afgeboekt van je verlofsaldo.

490
Wanneer mag mijn werkgever een wachtdag als ziektedag inhouden?

Per ziektegeval mogen alleen de feitelijke uren van de eerste ziektedag als wachtdag worden ingehouden. Je werkgever hoeft die uren dan niet door te betalen. Ziektegevallen die zich binnen vier weken voordoen, worden gezien als één en hetzelfde ziektegeval. Er mogen maximaal vier wachtdagen per jaar worden berekend. Een wachtdag mag niet worden ingehouden als er sprake is van een bedrijfsongeval, een bedrijfsoverval of een chronische ziekte.

1066
Hoeveel wordt mijn loon gekort wanneer ik langdurig ziek word?

Bij arbeidsongeschiktheid heb je gedurende de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon. In de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.

Sancties

424
Hoe kan een werkgever een sanctie opleggen?

Bij het opleggen van een sanctie is het belangrijk dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de verschillende soorten sancties. Na deze afweging dient de werkgever de sanctie te communiceren naar de medewerker.  De werknemer moet immers de kans krijgen om hierop te reageren. 

423
Waarom legt de werkgever een sanctie op?

Een sanctie kan noodzakelijk zijn om een medewerker bij te sturen zodat hij zich conformeert aan de bedrijfsvoorschriften. Het te laat komen van een werknemer is ongewenst. Door hem te waarschuwen probeert de werkgever te voorkomen dat de werknemer in de toekomst dezelfde fout maakt. Op basis van het personeelsdossier wordt bij herhaling van de overtreding een zwaardere sanctie opgelegd.

422
Wanneer mag een sanctie worden opgelegd?

Als een medewerker in strijd met bedrijfsvoorschriften, zijn arbeidsovereenkomst of de wet handelt, kan een sanctie opgelegd worden. Hierbij zijn de omstandigheden waaronder de gedraging plaatsvond van belang. Welke omstandigheden hierbij van belang kunnen zijn, wordt bij de vraag ‘Welke omstandigheden moet een werkgever meewegen?’ toegelicht. 

427
Hoe werkt schorsen precies?

Deze sanctie kan worden toegepast als voorlopige ordemaatregel of als zelfstandige disciplinaire maatregel. Het laatste komt niet veel voor. Meestal wordt deze sancties toegepast als ‘voorportaal’ van een ontslag van de betreffende medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die wordt verdacht van diefstal. De werkgever vertrouwt de werknemer niet meer en wil hem voorlopig niet meer op de werkvloer zien, maar voordat de diefstal bewezen is, durft de werkgever een ontslag op staande voet niet aan. Tijdens het onderzoek wordt de medewerker dan meestal op non-actief gesteld, waarna de werkgever kan besluiten of en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. 

Let op: schorsing/op non-actiefstelling is een oorzaak voor het niet verrichten van het werk die voor risico van de werkgever komt, ongeacht of die schorsing/op non-actiefstelling aan de werknemer te verwijten valt. Dit betekent dat de werkgever bij schorsing/op non-actiefstelling in beginsel verplicht blijft het salaris van de medewerker door te betalen. Een werkgever zou hier hooguit gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband van kunnen afwijken, mits die mogelijkheid uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Wanneer een aanspraak op loon tijdens de schorsing of op non-actiefstelling in uitzonderingsgevallen tot onaanvaardbare resultaten leidt en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet acceptabel is, kan de rechter deze afwijzen. Dit betekent dat in de meeste gevallen gewoon het loon zal moeten worden betaald, ook al heeft de werknemer het er in de ogen van de werkgever “zelf naar gemaakt”.

Overigens kan de rechter het feit dat de werkgever heeft doorbetaald tijdens de schorsing/op non-actiefstelling wel in aanmerking nemen bij het bepalen van een ontslagvergoeding bij een ontslag dat volgt op de schorsing/op non-actiefstelling.

421
Wie mag een sanctie opleggen?

Een werkgever kan een medewerker confronteren met disciplinaire maatregelen wanneer hij zich misdraagt. Een leidinggevende kan ook een sanctie opleggen aan een ondergeschikte.

426
Welke sancties heeft een werkgever tot zijn beschikking?

Een werkgever of leidinggevende heeft de keuze uit onder andere de volgende sancties:

1. Waarschuwing
Hiermee wordt de medewerker geattendeerd op het feit dat de misdraging zich niet mag herhalen. Tevens kan worden aangegeven wat de maatregelen zullen zijn als de misdraging zich wel zou herhalen. Een waarschuwing kan ook openbaar zijn als daar belang bij is.

2. Schorsing (met behoud van loon)
Dit is een zware maatregel die alleen gerechtvaardigd is bij zeer ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker. Denk hierbij aan dronkenschap, mishandeling, bekend maken van bedrijfsgeheimen of het niet meewerken aan redelijke opdrachten van de werkgever.

3. Schorsing zonder behoud van loon
Bij het opleggen van deze maatregel moet er sprake zijn van hele bijzondere omstandigheden waardoor het onredelijk is dat de medewerker aanspraak op loon blijft maken.

4. Boete
Een boete is een geldbedrag dat als een straf wordt opgelegd aan een werknemer. Het opleggen van een boete is gebonden aan strenge wettelijke eisen:

 • een boetebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • de voorschriften waarop bij overtreding een boete wordt gesteld moeten nauwkeurig omschreven zijn, evenals de hoogte van de boete per overtreding.
 • de bestemming van de boete moet nauwkeurig vermeld zijn: de boete mag niet ten goede komen aan de werkgever of aan degene die namens de werkgever de boete oplegt (ontbreken van de bestemming maakt het beding nietig!).
 • binnen een week mag geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan het loon voor een halve dag.
 • een afzonderlijke boete mag niet hoger zijn dan een halve dag loon.
 • een hogere boete is slechts toegestaan als de werknemer meer verdient dan het voor hem geldende minimumloon. In dat geval heeft de rechter de matigingsbevoegdheid.

5. Overplaatsing
Overplaatsing kan tijdelijk of permanent zijn. Het is een behoorlijk zware sanctie en kan alleen met uiterste terughoudendheid worden toegepast, wanneer een lichtere sanctie (bijvoorbeeld een officiële waarschuwing) niet het gewenste resultaat zal opleveren. Deze sanctie zou kunnen worden toegepast wanneer er sprake is geweest van herhaald ongepast gedrag jegens collega’s en waarschuwingen niet hebben geholpen.

6. Degradatie
Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer in functieniveau wordt teruggezet. De reden hiervoor kan zijn, dat de medewerker weigert te voldoen aan de functie-eisen die aan hem of haar worden gesteld. Dit zal de werkgever dan wel aannemelijk moeten maken, bijvoorbeeld door een dossier te tonen waaruit blijkt dat de werknemer niet bereid is om wel te gaan voldoen aan de eisen (denk bijvoorbeeld aan de weigering een aangeboden training of cursus te volgen). Alleen al uit psychologisch oogpunt is degradatie een zware sanctie. De betreffende medewerker lijdt immers gezichtsverlies. Degradatie mag daarom ook niet te lichtvaardig worden doorgevoerd. Een degradatie heeft overigens niet automatisch tot gevolg dat ook het salaris wordt aangepast; dit zal afzonderlijk geregeld moeten worden.

7. Loon inhouden
Loon inhouden is slechts in bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld voor de tijd dat de werknemer te laat met de werkzaamheden aanvangt. Van tevoren moeten er dan duidelijke afspraken gemaakt worden over waarom en in welke gevallen looninhouding zal plaatsvinden. Daarnaast is het voor een werkgever mogelijk het loon in te houden als een zieke werknemer weigert mee te werken aan re-integratie en opschorten van het salaris geen zin heeft gehad.

425
Welke omstandigheden moet een werkgever meewegen?

Welke sanctie er wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden en de gedraging van de medewerker. Er dient een goede afweging gemaakt te worden. Bij de afweging kunnen onder andere de volgende omstandigheden een rol spelen:

Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken:

 • De medewerker is lange tijd bij de werkgever in dienst en heeft zich altijd goed ingezet en goed gedragen.
 • Vergelijkbaar gedrag door andere medewerkers of dezelfde medewerker in het verleden, gelijktijdig of na de misdraging is bij de werkgever bekend en daartegen heeft de werkgever niets ondernomen.
 • Ook de werkgever kwam of komt zijn verplichting uit het arbeidscontract niet na.
 • De werkgever heeft zich zelf eveneens (ernstig) verwijtbaar misdragen.

Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken:

 • De werkgever heeft uitdrukkelijk verklaard dat bepaald soort gedrag niet meer mag voorkomen, waarbij de werkgever mogelijk aan heeft gegeven hoe hij op dat gedrag zal reageren. Het is ook mogelijk dat de medewerker moet hebben geweten dat de werkgever bepaald gedrag door bepaalde maatregelen zal laten volgen. Bijvoorbeeld omdat een andere medewerker dit reeds heeft ondervonden.
 • Het gedrag is reeds eerder door de medewerker vertoond, wat tot waarschuwingen (berisping) of andere disciplinaire maatregelen leidde.
 • Het gedrag kan voor deze werkgever ernstigere consequenties hebben in vergelijking met andere werkgevers (uit een andere bedrijfstak).

Vergoedingen

761
Als ik voor mijn werk beschermende kleding en schoenen nodig heb, moet ik dat dan zelf betalen?

Deze kleding wordt door de  werkgever gratis ter beschikking gesteld. 

494
Welk bedrag dient mijn werkgever te vergoeden voor de maaltijd?

Dit bedrag is per 1 januari 2019 minimaal € 4,30. Wanneer je een kassabon overlegt met een hoger bedrag, dan ontvang je het bonbedrag tot een maximum van €8,80. Je hebt recht op een maaltijd wanneer je voor 13.30 uur begint en tot 20.00 uur moet werken en wanneer je niet thuis eet. Als de werkgever geen warme maaltijd verstrekt, heb je recht op de vergoeding.

765
Mijn partner is overleden en was werkzaam in de woonbranche. Heb ik dan nog recht op een uitkering?

In de cao is opgenomen dat de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het loon over de volledige maand waarin het overlijden van de medewerker heeft plaatsgevonden en het loon over de twee daarop volgende maanden. In dit geval zijn de nabestaanden de langstlevende echtgenoot met wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, de partner met wie hij een samenlevingsovereenkomst had, of, wanneer deze er niet meer zijn, de minderjarige wettige of erkende kinderen.

763
Voor mijn werk moet ik mijn eigen auto gebruiken. Heb ik dan recht op kilometervergoeding?

Ja, voor werk-werk verkeer krijg je de kilometerkosten vergoed tot maximaal door de fiscus toegestane onbelaste kilometervergoeding. 

762
Voor mijn werk heb ik ook gereedschap nodig. Wie is verantwoordelijk daarvoor?

In principe wordt elektrische apparatuur en gereedschap door de werkgever ter beschikking gesteld. Al het overig gereedschap wordt ook door de werkgever in bruikleen gegeven. Verstrekt de werkgever het overige gereedschap niet, dan ontvangt de medewerker per 1 januari 2019 een vergoeding van € 2,70 per week voor aanschaf en onderhoud.

1214
Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting. Wel kunnen hier afspraken over gemaakt worden in jouw arbeidsovereenkomst.

1230
Moet mijn werkgever mijn schade vergoeden als er iets gebeurt tijdens werktijd?

Als je door je werk schade oploopt aan je bril, contactlenzen, kunstgebit en/of overige persoonlijke hulpmiddelen, dan vergoedt de werkgever de schade. Dat gebeurt overigens niet als je  daaraan zelf schuldig bent of als een ander de kosten dekt.

1369
Waar vind ik meer informatie en de meest gestelde vragen over de functieniveaus en salarisschalen?

Op de site van brancheorganisatie INretail

841
Heb ik recht op een jubileumuitkering bij het bereiken van mijn 40-jarig dienstverband?

Ja. Bij het bereiken van een dienstverband van 40 jaar krijg je een bruto maandsalaris uitgekeerd conform de fiscale regelgeving. En je krijgt dan ook nog een extra vrije dag.

840
Heb ik recht op een jubileumuitkering bij het bereiken van mijn 25-jarig dienstverband?

Ja. Bij het bereiken van een dienstverband van 25 jaar krijg je een bruto maandsalaris uitgekeerd conform de fiscale regelgeving. En je krijgt dan ook nog een extra vrije dag.

Bijzondere bepalingen in je arbeidscontract

156
Wat houdt het beding omtrent eigendommen werkgever in?

In de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan je werkgever je erop wijzen dat de door hem aan jou beschikbaar gestelde materieel, materialen en bescheiden zijn eigendom blijven en dat privé-gebruik of het ter inzage geven van of in bruikleen geven aan derden zonder zijn toestemming verboden is. Tevens kan hij opnemen dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of eerder, de eigendommen van de werkgever weer ter beschikking worden gesteld.

154
Waarom is een boetebeding opgenomen?

Om nakoming van de bijzondere bedingen te stimuleren, kan je werkgever een boetedoening aan deze bedingen koppelen. In het boetebeding dient te worden vermeld voor welke overtreding de boete wordt opgelegd, om welk bedrag het gaat en welke bestemming de boete heeft. De bestemming mag niet de werkgever zelf betreffen. Wat wel mag: een goed doel, de personeelspot etc. De hoogte van de boete mag per week maximaal een halve dag loon bedragen. Deze regel geldt echter niet voor werknemers met een loon hoger dan het minimum dagloon ingevolge de WAO. Ook geldt dan de regel ten aanzien van de bestemming van de boete niet.

492
Wat houdt het verbod op nevenarbeid in?

Wanneer je naast je arbeidsovereenkomst andere werkzaamheden – zogenaamde nevenwerkzaamheden – verricht, kan je werkgever hierdoor worden benadeeld. Denk aan een situatie waarin je in je  vrije tijd zoveel arbeid uitvoert dat dit ten koste gaat van je arbeidsvermogen voor je werkgever, of aan een situatie waarin je in je vrije tijd acteert als concurrent van je werkgever. Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een beding opnemen, dat bepaalt dat jij slechts met toestemming van je werkgever nevenwerkzaamheden mag verrichten. In artikel 6.3 van de cao Wonen is opgenomen dat je altijd schriftelijke toestemming nodig hebt van je werkgever als je soortgelijk betaald of onbetaald werk voor anderen verricht in de branche of zelf of samen een eigen onderneming in de branche start.

158
Wat is een studiekostenregeling?

Je werkgever kan een studiekostenregeling met je overeenkomen als hij je de gelegenheid biedt om een kostbare, (langlopende) opleiding te volgen en hij deze opleiding ook bekostigt. Door het volgen van een opleiding vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden; de opleiding draagt ook bij aan je arbeidsmarktwaarde. Je werkgever vergoedt dan de kosten, maar verbindt ook een clausule aan de regeling waarin staat dat jij de kosten geheel of gedeeltelijk terugbetaalt wanneer je voortijdig met de opleiding stopt of wanneer je binnen een bepaalde periode na het behalen van het diploma ontslag neemt.

157
Waarom is er een wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

In beginsel heeft je werkgever niet de bevoegdheid de in een arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een arbeidsovereenkomst is immers gewoon een contract, waarover beide partijen het eens moeten zijn. Jij zal dus moeten instemmen met een voorgestelde wijziging. Indien je niet instemt met de wijziging, kan je werkgever hooguit naar de rechter stappen om te proberen alsnog toestemming te krijgen.

Indien je werkgever een wijzigingsbeding opneemt in de arbeidsovereenkomst heeft hij iets meer ruimte om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit betekent echter niet dat elke wijziging op elk moment zomaar zal worden toegestaan. Een wijziging wordt pas toegestaan wanneer het belang van je werkgever dermate zwaar weegt, dat de belangen van zijn werknemers ervoor moeten wijken.

491
Wat houdt het geheimhoudingsbeding in?

Raak je door je werkzaamheden bekend met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, dan kan je werkgever een geheimhoudingsbeding met je overeenkomen. Dit beding kan zowel tijdens als ook na je dienstverband van toepassing zijn. Mogelijke sancties op het niet nakomen van het geheimhoudingsbeding zijn een boete, ontslag op grond van een dringende reden of het schadeplichtig stellen van de werknemer. Een algemene verplichting over geheimhouding is overigens opgenomen in de cao Retail Non-Food (art. 3).

Ook wanneer er geen speciaal (cao-)beding is, heb je toch een zekere geheimhoudingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkgever in het kader van een winstdelingsregeling cijfers over de ontwikkeling van de marges en de winst verstrekt. Je wordt geacht deze bedrijfscijfers niet aan derden te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad.

Werk- en rusttijden

149
Wat zegt de wet over rust na het werk?

Na een werkdag mag je 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen worden ingekort tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een vijfdaagse werkweek mag je 36 uur aaneengesloten niet werken. Als de werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, mag je pas vanaf maandag 4.00 uur weer aan het werk gaan. In een periode van 14 dagen dien je minimaal 72 uur niet te werken. Deze periode mag gesplitst worden in 2 perioden van minimaal 32 uur.

147
Wat zegt de arbeidstijdenwet over het aantal uren dat ik mag werken?

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder.

 • Per dienst: maximaal 12 uur
 • Per week: maximaal 60 uur

Je mag echter niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

 • Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken
 • Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld 48 uur per week werken
 • De werkgever en werknemer maken afspraken over hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld
 • De werkgever gaat ervan uit dat een week loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur
 • Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen
755
Hoe zit het met de pauzes?

Wanneer je langer dan 5,5 uur achtereen werkt, heb je recht op minimaal dertig minuten pauze. Deze pauze mag gesplitst worden in twee keer een kwartier. Als je langer dan 10 uur werkt, is de pauze tenminste 45 minuten. Ook deze pauze mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal een kwartier. 

Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat ze al na 4,5 uur werken recht op pauze hebben.

981
Is je pauze doorbetaald?

Tijdens pauzes werk je niet en heb je in principe geen recht op loon. Hier is sprake van wanneer je daadwerkelijk in staat wordt gesteld om het werk te onderbreken en deze pauze tenminste 15 minuten ongestoord duurt. 

De Loopbaanscan

1252
Waarom is de Loopbaanscan handig?

De Loopbaanscan is als een digitaal CV en helpt je loopbaan plannen. Je stelt je eigen persoonlijke profiel op en krijgt zo een beter inzicht in je talenten, interesses en loopbaanwensen. Aan de hand van dit profiel kun je vervolgens kijken in welke richting je (verder) wilt ontwikkelen.

1254
Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor mijn werkgever?

Wanneer je je profiel wilt delen met je werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Klik daarvoor op de knop met het oogje, aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina). Wanneer de potentiëele werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1253
Is mijn Loopbaanscan door iedereen in te zien?

Nee, alleen wanneer je de verschillende items op je portfolio openbaar maakt. Dit doe je door het betreffende item aan te vinken. Alleen die onderdelen, uit het profiel kunnen door anderen worden bekeken. Om je profiel te delen, klik je op de knop met het oogje aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina).

1258
Hoe kan ik mijn Loopbaanscan verwijderen?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1257
Ik ga in een andere branche dan de retail werken. Wat gebeurt er met mijn Loopbaanscan?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1256
Ik wil solliciteren. Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor potentiële werkgevers?

Wanneer je jouw profiel wilt delen met een potentiële werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Wanneer de potentiële werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1255
Ik wil niet dat alle onderdelen uit mijn Loopbaanscan getoond worden aan anderen. Hoe stel ik dat in?

Bij elk onderdeel van het portfolio kun je aan en uitvinken of het getoond mag worden. Staat er geen vinkje dan kan alleen jij de informatie zien.

Vragen over de cao

1135
Wat betekent "zachte knip"?

In de regel worden cao-loonsverhogingen afgesproken voor de bestaande salarisschalen en de feitelijk te betalen salarissen. Dus ook als diegene boven het maximum van de voor hem/haar geldende salarisschaal wordt betaald. Een zogeheten ‘knip’ zondert die laatste groep juist uit. Bij een ‘harde knip’ betekent dit dat er aan diegenen helemaal geen verhoging wordt gegeven. Bij een ‘zachte knip’ wordt die verhoging gegeven over het maximumbedrag van de betreffende salarisschaal.

1364
Als ik halverwege het jaar uit dienst ga, hoe zit het dan met mijn extra vakantie-uren vanwege mijn leeftijd?

Je hebt recht op deze uren naar rato van het aantal maanden van dat laatste jaar dat je in dienst bent. De maanden waarin je die leeftijd nog niet had bereikt tellen niet mee.

1363
Mag mijn werkgever afwijken van de genoemde salarissen uit de salaristabellen van de cao?

Ja, maar wat er in de tabellen staat is waar je minimaal recht op hebt binnen de betreffende functiegroep.

1229
Welke loonsverhogingen zijn voor mij van toepassing?

Tijdens de looptijd van de cao worden op 1 juli 2018, 1 januari 2019, 1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020 de schaallonen en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het WML wordt verhoogd.

1228
Wat is de looptijd van de cao Retail Non-Food met de module Wonen?

De looptijd van deze cao is van 1 juli 2018 t/m 31 december 2020.